ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΗΣΗ
ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΗΣΗ
ΟΡΘΟΣΚΟΠΗΣΗ- ΟΡΘΟΣΙΓΜΟΕΙΔΟΣΚΟΠΗΣΗ
ΛΗΨΗ ΒΙΟΨΙΩΝ
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΟΛΥΠΟΔΩΝ ΣΤΟΜΑΧΟΥ/ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ
ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΗΣΗ
ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΗΣΗ
ΟΡΘΟΣΚΟΠΗΣΗ- ΟΡΘΟΣΙΓΜΟΕΙΔΟΣΚΟΠΗΣΗ
ΛΗΨΗ ΒΙΟΨΙΩΝ
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΟΛΥΠΟΔΩΝ ΣΤΟΜΑΧΟΥ/ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ
Gastroenterology